Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż suszarni. Przedłużony termin składania ofert.

PRZETARG ZREALIZOWANY

Zamarte, 16.04.2021r.

W związku z pisemnym wnioskiem 3 Oferentów, Zarząd Spółki informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 23.04.2021r. do godz. 12.00.

Jednocześnie, dla uściślenia podajemy wykaz wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i powykonawczej:

– wytyczne fundamentowe,

– projekt technologiczny,

– dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla zainstalowanych urządzeń,

– schematy powykonawcze szafy sterowniczej,

– protokół uruchomienia palnika gazowego.

Zamarte, 01.04.2021 r.

Zarząd spółki “Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o. o. – Grupa IHAR ogłasza przetarg na wykonanie, dostawę i montaż suszarni wraz z dokumentacją konstrukcyjno-techniczną oraz dokumentacją powykonawczą

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

“Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o. o. – Grupa IHAR; ul. Parkowa 1; 89-430 Kamień Krajeński; www.zamarte.com; e-mail: hzz@zamarte.com ; Tel. 52 388 1576, fax. 52 388 1574.

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż suszarni do zbóż opalanej gazem płynnym, z szafą sterowniczą wraz z wykonaniem dokumentacji konstrukcyjno-technicznej oraz dokumentacji powykonawczej. Suszarnia zostanie zamontowana na zaadoptowanym do tego celu, zgodnie z wytycznymi producenta, istniejącym fundamencie suszarni.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie, dostawę i montaż suszarni do zbóż i rzepaku o następujących parametrach:

 • Tryb pracy: ciągły z możliwością uruchomienia w trybie porcjowym

 • Wyposażona w palnik gazowy

 • Wysokość suszarni od 10,0 do 13,0 m

 • Pojemność zasypowa – co najmniej 20 ton

 • Moc cieplna – co najmniej 1100 kW

 • Zainstalowana moc elektryczna co najmniej 20 kW

 • Wydajność suszenia ziarna pszenicy z 18% wilgotności do 14% – co najmniej 15 t/h, przy założeniu temperatury zewnętrznej 15oC oraz temp. suszenia 95oC

 • Zużycie LPG – co najwyżej 2,2 l/t/%

2. Wyposażenie dodatkowe:

 • Przenośnik kubełkowy o parametrach technicznych:

-wysokość do 16 m (w zależności od wysokości suszarni)

-moc > 5kW

-wydajność > 50 t/h.

 • Rozdzielacz dwutorowy

 • Szafa sterownicza dla dostarczonych urządzeń, umożliwiająca pracę suszarni w trybie automatycznym.

 • Zakup i montaż innych podzespołów koniecznych do zachowania pełnego procesu technologii suszenia ziarna, takich jak:

 • połączenia technologiczne z istniejącym obiektem spichlerza zbożowego,

 • połączenie palnika z istniejącą instalacją gazową,

 • zakup i montaż pozostałych elementów stalowych zgodnie z projektem wykonawczym,

 • Montaż i uruchomienie wskazanych wyżej urządzeń.

 • Zapewnienie na koszt Wykonawcy usługi dźwigowej do rozładunku/montażu dostarczonych urządzeń.

3. Sporządzenie dokumentacji konstrukcyjno-technicznej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich prawa majątkowych do tej dokumentacji.

4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

– adaptacji fundamentu pod suszarnię i innych prac ziemnych,

– kosztów energii elektrycznej niezbędnej do montażu,

– doprowadzenia zasilania głównego do szafy sterowniczej,

– wykonania instalacji odgromowej,

– wykonania oświetlenia obiektu,

– zabezpieczenia p-poż,

– kosztów zaplecza socjalnego.

Zamawiający jest w stanie zapewnić wsparcie przy rozładunku dostarczonych urządzeń przy wykorzystaniu posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wózki widłowe, JCB o udźwigu do 3,5 t). Zamawiający nie posiada dźwigu.

IV. Termin wykonania całości zamówienia: do dnia 15.12. 2021r.

Dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-technicznej – w ciągu 1 tygodnia od dnia podpisania umowy.

V. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

– listownie, na adres:

“Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o. o. – Grupa IHAR; ul. Parkowa 1; 89-430 Kamień Krajeński,

– pocztą elektroniczną, na adres: hzz@zamarte.com

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są, w godzinach pracy zamawiającego:

– Piotr Kamiński tel.: 606 907 950, email: p.kaminski@zamarte.com

– Mariusz Krzoska tel.: 665 934 761, email: m.krzoska@zamarte.com

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

VI. Wadium

Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Nr rachunku bankowego podany w SIWZ (w załączeniu)

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem oferenta i dopiskiem: „Oferta na wykonanie, dostawę i montaż suszarni. Nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 16.04.2021r” w siedzibie Zamawiającego:

nie później niż do dnia 16.04.2021r. do godziny 12.00.

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego za pomocą operatora pocztowego, kuriera czy posłańca liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Przed upływem terminu składania ofert oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany powinny być doręczone zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert w formie wymaganej dla oferty z dodatkowym oznaczeniem na kopercie „ZMIANA”.

Zamawiający przed terminem składania ofert może przedłużyć termin do ich składania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

w dniu 16.04.2021 o godzinie 12.15.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry