Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starym Oleśnie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości.

1. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 9 przy  ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni 112,30 m2 wraz z udziałem 3242/10000  w cz. wspólnej budynku i pwug . działki nr ew. 8/8 o pow. 0,0354 ha (udział w gruncie 115 m2 ), dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039460/6. Wartośćrynkowa wynosi 86 000,00 zł
 oraz
Segmentu gospodarczego o pow. użytkowej 20,40 m2 posadowionego na działce nr ew. 1/38 o pow.0,0414 ha wraz z udziałem 204/1632 w częściach wspólnych i pwug, KW OP1L/00039145/2. Wartość rynkowa wynosi 1 300,00 zł. Łącznie 87 300,00 zł. ( osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).

CENA WYWOŁAWCZA 87 300,00- zł, wadium wynosi 8 730,00 - złotych. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.


2. Lokalu mieszkalnego nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 18 przy ul.Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni użytkowej 37,5 m2 wraz z udziałem 552/10000 w cz. wspólnej budynku i pwug. działki nr ew. 3/5 o pow. 0,3143 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039011/4 za cenę 37 000,00 zł.( słownie trzydzieści siedem tysięcy złotych).

CENA WYWOŁAWCZA 37 000,00- zł, wadium wynosi 3 700,00 - złotych. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie i właścicielem budynków i budowli na nim posadowionych.


Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem numeru nieruchomości, której konkretna oferta dotyczy, ceny nabycia oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB  w Radzikowie rachunek w BGŻ S.A. nr 47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 w terminie do 11 maja 2020 r. z dopiskiem „Wadium STARE OLESNO lokal mieszkalny poz. 1, 2 ogłoszenia IHAR –PIB” .


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej. Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 20.04.2020r. do 11.05.2020r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości.

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy,
2) oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
3) datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
4) proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
5) dowód wpłaty wadium (oryginał);
6) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
7) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu
i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.


Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „ Stare Olesno lokal mieszkalny nr …. Poz..1, 2 ogłoszenia” której konkretna oferta dotyczy należy nadsyłać do Kancelarii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie 05-870 Błonie w terminie do dnia 11 maja 2020 r. do godz. 16:00


Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 maja 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR - PIB w Radzikowie oraz na stronie http//ihar.edu.pl

Nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z Dyrektorem HZ Zamarte o/ Stare OlesnoTel (34 358 22 01). Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR w Radzikowie tel.(22) 733 46 07.


Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedającego
pozytywnej opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018r.poz.1182 z póżn. zm).