Przetarg nieruchomości w Starym Olesnie

"Hodowla Ziemniaka Zamarte" Sp. z o.o.- Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński ogłasza przetarg nieograniczany  na sprzedaż nieruchomości:

Działka nr 8/11 (AM-41), o powierzchni 0,1624 ha w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie przy ul. Starowiejskiej 3 (obręb Stare Olesno, gmina Olesno, województwo opolskie), wraz z prawem własności budynku w zabudowie wolnostojącej (pow. 379,2 m²), księga wieczysta OP1L/00047364/2

 CENA WYWOŁAWCZA 190 600,00 zł, (Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT)

 

Oferty proszę składać: pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki (Zamarte, ul. Parkowa 1) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość w Starym Oleśnie”

do 30.12.2019 r. do godz. 12,00

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 07.01.2020   r. o godz. 9,00  w siedzibie Spółki w Zamartem, przy ul. Parkowej 1.
Z przedmiotem przetargu oraz warunkami można zapoznać się od 05.12.2019 r. do 30.12.2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa, Panem Hubertem Staniczkiem, nr tel. 511-133-400
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę sama cenę i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Oferta powinna zawierać:

Imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy, (odpis KRS lub CEIDG, pesel dot. osoby fizycznej);
Oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
Proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Załączniki do pobrania:

- Regulamin

- Zarządzenie

- Ogłoszenie

- Protokół z posiedznia Komisji Przetargowej z dn. 07.01.2020 r.