Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w starym Oleśnie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy

w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 23c przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni użytkowej 64,8 m2 wraz z udziałem 743/12250 w cz. wspólnej budynku pwug. działki  nr ew. 1/26 o pow. 0,1009 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039094/9 i udziałem 746/10000 pwug. działki  nr ew. 1/27 o pow. 0,1120 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1L/0039096/3. Wartość rynkowa wynosi  54 000,00 zł.

Oraz

Segmentu gospodarczego nr 33 o pow. użytkowej 16.20 m2   posadowionego na działce nr ew. 1/31 o pow.0,3039 ha wraz z udziałem 162/6475 w częściach wspólnych i pwug.  KW OP1L/00039008/0. Wartość rynkowa wynosi 1 000,00 zł.

Łącznie  55 000,00 zł. (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

CENA WYWOŁAWCZA 55 000,00- zł, wadium wynosi 5 500,00 - złotych.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

 

Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni 112,30 m2 wraz z udziałem 3242/10000  w cz. wspólnej budynku i  pwug . działki  nr ew. 8/8 o pow. 0,0354 ha (udział w gruncie 115 m2  ) dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039460/6. Wartość rynkowa wynosi74 000,00 zł

Oraz

Segmentu gospodarczego  o pow. użytkowej 20,40 m2 posadowionego na działce nr ew. 1/38 o pow.0,0414 ha wraz z udziałem 204/1632 w częściach wspólnych i pwug, KW OP1L/00039145/2. Wartość rynkowa wynosi 1 300,00 zł.

           Łącznie 75 300,00 zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych).

 

CENA WYWOŁAWCZA 75 300,00- zł, wadium wynosi  7 530,00 - złotych.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

 

Lokalu mieszkalnego nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 18 przy ul.   Starowiejska w Starym Oleśnie  o powierzchni  użytkowej 37,5 m2 wraz z udziałem  552/10000 w cz. wspólnej budynku i pwug. działki  nr ew. 3/5 o pow. 0,3143 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039011/4 za cenę 33 000,00 zł

 

CENA WYWOŁAWCZA 33 000,00- zł, wadium wynosi  3 300,00 - złotych.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

 

Właścicielem  gruntu jest Skarb Państwa.

Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w  Radzikowie i właścicielem budynków i budowli na nim posadowionych.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem numeru nieruchomości której konkretna oferta dotyczy, ceny nabycia oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie rachunek w BGŻ S.A. nr  47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 w terminie do 5 marca 2019 r. z dopiskiem „Wadium STARE OLESNO  lokal mieszkalny poz. 1, 2 lub 3 ogłoszenia IHAR –PIB”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 18.02.2019 r. 04.03.2019r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości.

 

Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy,
oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
dowód wpłaty wadium (oryginał);
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „ Stare Olesno lokal mieszkalny nr …. Poz..1, 2 lub 3 ogłoszenia” której konkretna oferta dotyczy należy nadsyłać do Kancelarii  Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -  Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie 05-870 Błonie w terminie do dnia 5 marca 2019 r. godz. 16:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 6 marca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej  ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR-PIB  w Radzikowie oraz na stronie htp//ihar.edu.pl

 

            Nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z Dyrektorem HZ Zamarte o/ Stare Olesno Tel (34 358 22 01). Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR w Radzikowie tel.(22) 733 46 07 lub kom.693 824 450.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedającego zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018r.poz.1182 z póżn. zm).

 

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie

Regulamin

- Zarządzenie